|  ساختن باورها |ساخت باور |ساختن باور |  ساخت باور های قدرتمند |ساختن باور جدید  | باور جدید